Trường có 04 điểm được chia như sau:

1. Điểm Trung tâm: Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

- Khu hiệu bộ: Có 08 phòng; trong đó:

+ Phòng hiệu trưởng: 01;

+ Phòng phó hiệu trưởng: 01

+ Phòng hành chính quản trị: 01

+ Văn phòng trường: 01

+ Phòng nghệ thuật: 01

+ Phòng y tế: 01

+ Phòng học cho trẻ: 01

+ Nhà bếp: 01

- Khu dãy học: Có 06 phòng học 

2. Điểm Đào Viên: Có 01 phòng học, đặt tại: Ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

3. Điểm Viên Bình 1: Có 01 phòng học, đặt tại: Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

4. Điểm Viên Bình 2: Có 02 phòng học, đặt tại: Ấp Lao Vên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng